Voorwaarden

Onder andere op de website kun je je opgeven als deelnemer van het onderzoekspanel van SOHRC. De onderzoeken worden uitgevoerd voor de opdrachtgevers van SOHRC of voor SOHRC zelf. Door jouw deelname als panellid stem je in met deze deelnamevoorwaarden.

1. Wie kan meedoen aan het onderzoekspanel?
Iedereen van 15 jaar en ouder die in Nederland woont, en werkzaam is de sectoren horeca, recreatie of catering, kan lid worden van het onderzoekspanel. Je mag je slechts eenmaal als panellid inschrijven. Via e-mail, per post of telefonisch word je uitgenodigd deel te nemen aan de onderzoeken door het invullen van vragenlijsten of door mee te doen aan een discussiebijeenkomst. Wij kunnen jouw inschrijving als panellid (tijdelijk) stopzetten en/of weigeren nieuwe panelleden in te schrijven.

2. Toestemming van ouders/verzorgers
Jongeren in de leeftijd van 15 of 16 jaar kunnen uitsluitend deelnemen aan het onderzoekspanel met toestemming van ouders/verzorgers. Bij inschrijving dient iedereen van 15 of 16 jaar er zeker van te zijn dat hun ouders/verzorgers het ermee eens zijn dat hun kind lid wordt van het onderzoekspanel. De toestemming van de ouders moet op aanvraag van SOHRC schriftelijk kunnen worden overlegd.

3. Stopzetten deelname
Een panellid kan zijn of haar deelname aan het SOHRC panel op ieder gewenst moment beëindigen. Dat kan door in te loggen op jouw persoonlijke pagina, en dan te klikken op  'Afmelden'. Het panellid dient er wel op toe te zien dat een eventueel tegoed van 1000 punten of een veelvoud hiervan aan spaarpunten voor de beëindiging is verzilverd. Het aantal punten wordt in dit geval naar beneden afgerond. Na uitschrijving vervalt het (resterende) puntensaldo en kunnen er geen cadeaucheques meer worden uitgekeerd. SOHRC kan panelleden uitschrijven die, ondanks daartoe te zijn uitgenodigd, langer dan één jaar niet aan onderzoeken hebben deelgenomen. Ook panelleden die hun persoonsgegevens niet tenminste eens per jaar controleren en zo nodig aanpassen, kunnen door SOHRC uitgeschreven worden. In beide gevallen zal SOHRC het panellid tevoren informeren over het uitschrijven en een termijn van vier weken bieden om spaarpunten te verzilveren.

4. Ongeoorloofd gedrag
Wanneer er naar oordeel van SOHRC sprake is van ongeoorloofd gedrag in het kader van deelname aan het onderzoekspanel en/of het spaarpunten-programma, wordt het panellid onmiddellijk van verdere deelname uitgesloten. Een eventueel opgebouwd saldo aan spaarpunten komt te vervallen.

5. Persoonsgegevens
SOHRC zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

6. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten uitsluitend bij SOHRC of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOHRC inbreuk op die rechten te maken. Onder inbreuk maken op de rechten valt onder meer het direct of indirect gebruikmaken van: de naam, de programmatuur, de vormgeving, het gebruikte beeldmateriaal en de vragenlijsten. Vragenlijsten mogen nooit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SOHRC aan derden worden doorgestuurd.

7. Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de inhoud geheel foutloos is of dat de website ook steeds beschikbaar is. Panelleden kunnen geen rechten ontlenen aan fouten op de website. Deelname aan het spaarpunten programma is geheel voor eigen risico. Behoudens opzet of grove schuld, is SOHRC niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten op, of het niet beschikbaar zijn van de website, dan wel enige andere vorm van schade  die een panellid, direct of indirect, ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken.

8. Wijziging deelnamevoorwaarden
Deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door SOHRC worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Deelnamevoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen.

9. Geschillen
Op deze deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of werkelijke verblijfplaats van het panellid.

10. Opmerkingen/vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over bovenstaande voorwaarden, stuur dan een e-mail naar: panel@sohrc.nl

Contact

Bezoek- en postadres
Louis Armstrongweg 100
1311 RL Almere

Postbus 1619
1300 BP Almere

E-mail
info@no-spam-today-dude-sohrc.nl

Kamer van Koophandel Amsterdam
nummer: 39089834